Restaureringer og tilbygninger

1664

I 1664 var der ikke råd til at bygge våbenhus og nyt tårn. Våbenhuset kom først til omkring år 1800 og tårnet, som det kendes i dag i 1837, efter biskoppen på sin visitas havde klaget over kirkens ringe forfatning. På tårnet anbragtes også Frederik III og dronning Sofie Amalies monogram, der tidligere havde været placeret direkte over kirkedøren.

1958-59

I årene 1958-59 fik kirken en gennemgribende indvendig restaurering ender arkitekt Richard Jessens ledelse. Meget af det gamle inventar blev resolut fjernet og erstattet af alterbord, prædikestol og bænke samt helt nyt pulpitur i lyst egetræ. Skånet blev døbefonden fra det 19. århundrde og kirkens egentlige klenodie, altertavlen fra 1594, der endog havde overlevet svenskekrigene.

Det åbne korparti hævedes lidt over kirkeskibets gulvhøjde. Af synlige udvendige forandringer opførtes mod øst et sakristi med præsteværelse. En tilbygning, der af mange siden blev forvekslet med et traditionelt romansk kor fra middelalderen.

Øst for våbenhuset kom en kopi af dette til brug for dåbsbørn og brude.

Rødovre kirkes siddepladser var blevet forøget til 100, men det skulle på længere sigt vise sig ikke at være tilstrækkeligt.

År 2000 - 2001

Udvidede forventninger fra brugere og personale gjorde det ønskeligt at skaffe bedre faciliteter. Dette førte til den anden gennemgribende ombygning. Dette blev arkitektfirmaet "Frederiksen og Birkner", der påtog sig opgaven, og fra august 2000 til foråret 2001 blev kirken forlænget med 6 meter mod øst, hvorved Richard Jessens præsteværelse forsvandt. Til gengæld opførtes på kirkens nordside et diskret sakristi og personalerum, som blev forbundet med dåbsværelset med en lille lukket gård..